Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Često postavljena pitanja

FAQ

Imate pitanja u vezi sa vizama? Možda možete ovdje naći odgovor:

FAQ

Da. Termini su bili i ostat će besplatni. Širom svijeta koristimo jedinstveni sistem za zakazivanje termina Ministarstva vanjskih poslova koji je dostupan svim zainteresovanim aplikantima.


Nije potrebno angažovati agencije za rezervaciju termina. Posredstvom agencije nećete ranije dobiti termine niti će Vam biti dodijeljeni vanredni termini! Njemačka ambasada u Sarajevu ne sarađuje sa agencijama za vize, niti sa ambasada.info


Molimo da uzmete u obzir da se kroz rezervaciju termina preko agencija dovodite u položaj da od njih ovisite, utoliko više što prilikom rezervacije termina neće biti navedena Vaša e-mail adresa, nego e-mail adresa agencije. Zbog toga toga više nećete imati uticaj na rezervaciju termina, iako će rezervacija glasiti na Vaše ime, jer će automatska obavještenja sistema za zakazivanje termina pristizati samo na e-mail adresu agencije. Nećete više biti u stanju da provjerite da li je termin zaista rezervisan i potvrđen ili na Vašu želju storniran, nego ćete ovisiti o spremnosti za saradnjom agencije.


Ukoliko ne budete mogli doći na termin, jer niste imali pristup e-mail adresi agencije, to Vam ne daje pravo na vanredan termin. Njemačka ambasada u Sarajevu zbog toga izričito savjetuje da rezervaciju termina držite pod vlastitom kontrolom. Nije potrebno niti je poželjno da angažujete agenciju ili putničku agenciju za rezervaciju termina.

Prije nego što u portalu za temine izvršite rezervaciju termina, molimo da najprije pročitate informativne listove i upute na našoj web stranici. Molimo da Vaš termin rezervišete u pravoj kategoriji i da pri tome u cijelosti i ispravno navedete sve podatke (ime, prezime, datum rođenja, broj pasoša i e-mail adresu). U protivnom ćete morati računati s tim da Vam neće biti dozvoljen pristup odjelu za vize.


Ukoliko želite da zakažete termin kao porodica u kategoriji za spajanje s porodicom (roditelj plus djeca), molimo da u cijelosti i ispravno unesete podatke onog roditelja koji predaje zahtjev za vizu kao i podatke djece u za to predviđena polja te da u polju „broj posjetilaca” odaberete odgovarajući broj (npr. roditelj i dvoje djece žele da podnesu zahtjev za vizu > broj posjetilaca = 3).


Nakon uspješne registracije termina zaprimit ćete elektronsku potvrdu s brojem registracije. Molimo da dobro sačuvate taj e-mail i registracijski broj. Na osnovu registracijskog broja možemo jasno odrediti Vaš termin.

Molimo da koristite e-mail-adresu koja Vama pripada, kojoj Vi - i samo Vi - uvijek imate pristup i koja Vam ne može biti oduzeta. Zbog toga molimo da za zakazivanje termina ne koristite Vaš službeni e-mail, obzirom da Vam isti, po pravilu, ne stoji više na raspologanju kada promijenite poslodavca.

U ovom slučaju se morate iznova registrovati za termin, obzirom da obavijest za dodjelu termina pristiže isključivo na tu e-mail-adresu. Vaše vrijeme čekanje na termin u slučaju nove registracije se, nažalost, računa opet od početka. Sistem za zakazivanje termina je automatiziran. Odjel za vize neće manuelno ispravljati Vaše podatake koje ste naveli pri registraciji termina.


Prije nego što rezervišete novi termin, potrebno je da u datom slučaju stornirate stari termin, jer sistem za zakazivanje termina ne dozvoljava dvostruke rezervacije.

To može biti iz više razloga. Molimo da redovno pratite i Vašu datoteku za spamove i osigurajte da e-mailovi koje zaprimite u datoteci za spamove ne budu odmah obrisani. Ukoliko se potvrdni e-mail ne nalazi ni u spamovima, onda ste vjerovatno pogrešno naveli Vašu e-mail-adresu.


U ovom slučaju se morate iznova registrovati za termin, obzirom da obavijest za dodjelu termina isključivo pristiže na tu e-mail-adresu. Vaše vrijeme čekanja na termin kod nove registracije se, nažalost, računa opet od početka. Sistem za zakazivanje termina je automatiziran. Manuelno ispravljanje Vaših podataka koje ste naveli pri registraciji termina iziskuje puno vremena i stoga neće biti poduzeto.


Prije nego što rezervišete novi termin, potrebno je da u datom slučaju stornirate stari termin, jer sistem za zakazivanje termina ne dozvoljava dvostruke rezervacije.

Ne, ne možete. Sistem za zakazivanje termina je automatiziran. Manuelno ispravljanje Vaših podataka koje ste naveli pri registraciji termina neće biti poduzeto.


Ukoliko ste se registrovali sa pogrešnim podacima, taj termin ćete morati stornirati i zakazati novi termin.
Prije nego što rezervišete novi termin, potrebno je da u datom slučaju stornirate stari termin, jer sistem za zakazivanje termina ne dozvoljava dvostruke rezervacije.

Molimo da u ovom slučaju pošaljete čitku kopiju Vašeg skeniranog pasoša i ukoliko još posjedujete i Vaš registracijski broj na sljedeću e-mail adresu: visastelle@sarj.diplo.de

To zavisi od svrhe boravka za koju želite aplicirati. Zavisno od svrhe boravka postoje različite kategorije za termine. Trenutno, potražnja za terminima prevazilazi kapacitete odjela za vize, tako da se u nekim kategorijama na termin čeka duže vrijeme.


Zbog velikog interesovanja za vizama u svrhu spajanja s porodicom i u svrhu zapošljavanja prema takozvanom Pravilu za zemlje Zapadnog Balkana (zapošljavanje nekvalifikovanog kadra) termini za ove dvije kategorije dodjeljuju se putem liste čekanja. Svi upiti za termine se striktno hronološki obrađuju po redu, kako bi podnositelji unutar ovih dviju kategorija imali jednak tretman.


Vrijeme čekanja na termin tj. period između registracije termina na listi i konkretne dodjele termina trenutno iznosi: 

Za sve ostale kategorije (stručni kadar s priznatom kvalifikacijom, medicinski tehničari, stručni kadar u okviru ubrzanog postupka za stručni kadar, stručni kadar s visokom stručnom spremom, Plava karta EU, ljekari, stomatolozi, farmaceuti, IT zanimanja bez diplome, studenti, stipendisti, stručno obrazovanje, priznavanje stečenog obrazovanja, zapošljavanje na riječnim brodovima, viza u svrhu traženja posla kao i u svrhu traženja mjesta za obavljanje stručnog obrazovanja, Au-Pair-zapošljavanje, volontiranje, šengenske vize) termini se dodjeljuju direktno, što znači da su termini za podnošenje zahtjeva za vizu u sistemu slobodni za zakazivanje. Vrijeme čekanja na termin u ovim kategorijama iznosi po pravilu 1-2 sedmice. U periodu pojačane potražnje za terminima (npr. počeci studiranja ili stručnog obrazovanja) vrijeme čekanja na termin može da iznosi 2-4 sedmice.

Ubrzavanje dodjele termina u principu nije moguće. Imamo veliko razumijevanje za to što Vas frustrira dugi period čekanja na termin u kategorijama u svrhu spajanja s porodicom i u svrhu zapošljavanja prema takozvanom Pravilu za zemlje Zapadnog Balkana (zapošljavanje nekvalifikovanog kadra). Nažalost, postoje mnogi podnositelji koji se nalaze u sličnoj situaciji. Kako bi svi podnositelji bili jednako tretirani i kako bismo održali funkcionalnost poslovanja odjela za vize, dodjela prijevremenog termina ne dolazi u obzir. Sve registracije za termin na listi čekanja se obrađuju hronološki. Iz tog razloga molimo da ne šaljete upite o terminima  niti o prijevremenoj dodjeli termina, obzirom da odgovoranje upita u znatnoj mjeri  ide na uštrb same obrade zahtjeva za vizu.

Vanredni termini dolaze u obzir samo u slučaju spajanja s porodicom, a i u toj kategoriji samo u posebnim slučajevima, npr. za djecu koja se rode za vrijeme trajanja obrade viznog postupka majke. Molimo da u ovim slučajevima novorođeno dijete registrujete u kategoriji za spajanje s porodicom i pošaljete e-mail na visastelle@sarj.diplo.de uz navođenje broja zahtjeva majke (šestocifreni broj na računu) i registracijskog broja temina kao i da pošaljete kopiju pasoša i kopiju rodnog lista novorođenog djeteta.

Ne, to nije moguće. Prije svega, sistem za zakazivanje termina  je automatiziran. Manuelno ispravljanje podataka u pojedinačnim registracijama za termin neće biti poduzeto. Povrh toga to ne dolazi u obzir iz razloga jednakog tretmana prema drugim podnositeljima. Termini se dodjeljuju striktno hronološkim redom. 

Ne, sasvim suprotno. Ukoliko to učinite, rizikujete da će Vam svi termini biti stornirani. Kroz višestruke registracije za termin spriječavate da ostali podnositelji dobiju raniji termin. Stoga se prema višestrukom registrovanju termina i zloupotrebi termina ophodimo strogo!


Ove informacije se nalaze u informativnim listovima koje možete naći ovdje. Molimo da pročitate informativne listove prije Vaše registracije termina. Predočavanje nepotpune dokumentacije dovodi do toga da se vrijeme obrade zahtjeva znatno prolongira i da u datom slučaju Vaš zahtjev čak bude i odbijen.  

Vaš zahtjev za vizu obrađujemo što je brže moguće. No, vremenski period obrade zavisi od mnogo različitih faktora na koje ne možemo uticati; između ostalog, zavisi od svrhe boravka, saradnje drugih organa u Njemačkoj, tehničkih procesa i naravno od Vašeg sudjelovanja u viznom postupku. Aktivna obrada zahtjeva sa vizu počinje čim predočite svu potpunu dokumentaciju. Od tog trenutka u vezi trajanja obrade zahtjeva za vizu načelno važe sljedeća pravila:

 • Spajanje s porodicom: po pravilu 3-6 mjeseci
 • Takozvano pravilo za zemlje Zapadnog Balkana (zapošljavanje nekvalifikovanog kadra): otprilike 1-2 sedmice, ukoliko niste imali prethodnih boravaka u Njemačkoj
 • Zapošljavanje medicinskih tehničara prema Dogovoru o posredovanju: otprilike 1-2 sedmice  Stručni kadar s priznatom kvalifikacijom: otprilike 2-4 sedmice
 • Stručni kadar u okviru ubrzanog postupka za stručni kadar: maksimalno 3 sedmice
 • Studenti: otprilike 4 sedmice
 • Stipendisti: nekoliko radnih dana
 • Jezički kurs: otprilike 4-6 sedmice
 • Stručno obrazovanje/školovanje: otprilike 2-4 sedmice
 • Priznavanje stručnog obrazovanja: više sedmica, Ambasada savjetuje da pribavite predsaglasnost od Savezne agencje za rad
 • Volontiranje: nekoliko radnih dana
 • Au-Pair:  nekoliko radnih dana
 • Viza u svrhu traženja posla (Jobseeker) i traženja mjesta za obavljanje stručnog obrazovanja: nekoliko radnih dana
 • Visokokvalifikovani kadar – akademici (Plava karta EU, zapošljavanje s visokom stručnom spremom): otprilike 2-4 sedmice, ukoliko je ispunjen uslov za donju granicu plate za Plavu kartu EU: nekoliko dana
 • IT zanimanja bez diplome/visoke stručne spreme: otprilike 2-4 sedmice, Ambasada preporučuje da prethodno pribavite predsaglasnost od Savezne agencije za rad iz Njemačke
 • Detaširani radnici: 2 sedmice
 • Šengenske-vize: otprilike 1-2 sedmice
 • Zapošljavanje na riječnim brodovima: otprilike 1-2 sedmice

Ukoliko ste u prošlosti boravili duže od 90 dana na teritoriji Savezne Republike Njemačke, tada obrada zahtjeva za vizu može da potraje duže nego što je to gore navedeno. 


Molimo da ne šaljete upite o statusu Vašeg zahtjeva za vrijeme gore navedenog trajanja obrade, obzirom da odgovaranje na takve upite ide na uštrb same obrade zahtjeva za vizu. 

Molimo da ne šaljete upite o statusu Vašeg zahtjeva za vrijeme regularnog trajanja obrade, jer odgovaranje na takve upite ide na uštrb same obrade zahtjeva za vizu (vidi gore). Molimo da upite o statusu Vašeg zahtjeva šaljete na e-mail adresu: visastelle@sarj.diplo.de


Na upite o statusu Vašeg zahtjeva se može odgovoriti samo ako ih postave sljedeće osobe: 


-    podnositelji. Molimo da pri tome koristite samo e-mail adresu koju ste naveli u Vašem zahtjevu za vizu.
-    osoba koja je opunomoćena, npr. advokat. Punomoć se šalje prilikom prvog upita.


I  ako sadržavaju sljedeće podatke: 


-    ime i prezime kao i datum rođenja podnositelja.
-    broj zahtjeva za vizu (šestocifreni broj koji se nalazi na računu).

Da, to je u principu moguće, ali ne u slučaju zapošljavanja prema takozvanom pravilu za zemlje Zapadnog Balkana – zapošljavanje nekvalifikovanog kadra).

Vaš poslodavac može predati dokumentaciju u za njega nadležnoj agenciji za rad i zamoliti za predprovjeru i za izdavanje takozvane predsaglasnosti. Ukoliko Vam bude izdata predsaglasnost, molimo da istu predate u Ambasadi prilikom podnošenja zahtjeva za vizu. U tom slučaju neće biti potrebno da se ponovo uključuje Savezna agencija za rad u viznom postupku, što će po pravilu dovesti i do ubrzane obrade Vašeg zahtjeva. Molimo da obratite pažnju na to da takve predsaglasnosti većinom važe šest mjeseci. Predsaglasnosti koje su starije od šest mjeseci više nisu validne!

Osim toga, za određene stručne kadrove postoji i mogućnost podnošenja zahtjeva za vizu posredstvom ubrzanog postupka. Ukoliko ste već našli poslodavca, istog možete opunomoćiti da za Vas pokrene ubrzani postupak za stručni kadar u nadležnom Uredu za strance u onom mjestu gdje ćete ubuduće biti i zaposleni. Ured za strance savjetuje Vašeg poslodavca i pruža mu podršku da preda zahtjev za priznavanje Vaše inostrane kvalifikacije. Ured za strance također pribavlja i saglasnost Savezne agencije za rad. Uredi za priznavanje kvalifikacije i Savezna agencija za rad moraju odlučiti unutar određenih rokova. Taksa za ovaj postupak iznosi 411,00 EUR. Dodatno se naplaćuje i  taksa za priznavanje Vaše kvalifikacije. Kada se ispune svi uslovi koji se u Njemačkoj provjeravaju,  ured za strance izdaje takozvanu predsaglasnost, a Vaš poslodavac je Vama šalje. Čim dobijete predsaglasnost, možete putem portala za termine Ambasade rezervisati termin u svrhu podnošenja zahtjeva za vizu, a koji mora biti dodijeljen unutar tri sedmice. Na terminu morate predočiti  predsaglasnost u originalu uz svu ostalu  potrebnu dokumentaciju koja je navedena  u informativnim listovima (LINK ZAPOŠLJAVANJE). Po pravilu, Ambasada odlučuje u roku od  tri naredne sedmice o ishodu Vašeg zahtjeva za vizu.

Ubrzani postupak  za stručni kadar je moguć u sljedećim slučajevima:

 • stručni kadar s priznatom kvalifikacijom
 • stručni kadar s priznatim akademskim obrazovanjem
 • visokokvalifikovani kadar
 • istraživači/naučnici
 • stručno obrazovanje
 • mjere za priznavanje inostranog obrazovanja/kvalifikacije

Za vize u svrhu zapošljavanja prema takozvanom pravilu za zemlje Zapadnog Balkana (zapošljavanje nekvalifikovanog kadra) Savezna agencija za rad ne izdaje više predsaglasnosti, jer iste zbog dugog čekanja na dodjelu konačnog termina izgube valjanost. Stoga se uključuje Savezna agencija za rad kod zahtjeva za vizu prema pravilu za zemlje Zapadnog Balkana tek u okviru viznog postupka.

Da, to je moguće. Molimo da nam u tom slučaju pošaljete e-mail na adresu: visastelle@sarj.diplo.de i tom prilikom navedete sljedeće podatke:

 • Barcode Vašeg zahtjeva (šestocifreni broj koji se nalazi na Vašem računu o uplaćenoj taksi)
 • ime i prezime
 • broj mobitela
 • poštansku  adresu
 • kopiju lične karte kao dokaz o Vašem identitetu

Ukoliko ste prilikom podnošenja zahtjeva za vizu uplatili za usluge DHL-pošiljke, poslat ćemo Vaš pasoš putem DHL-a.

Ukoliko u odjelu za vize niste unaprijed uplatili DHL-pošiljku, molimo da nam putem e-maila potvrdite da ćete pri isporuci preuzeti troškove DHL-pošiljke.

To, nažalost, neće biti slučaj. Taksa za vizu se plaća u svrhu obrade zahtjeva za vizu, te se zbog toga mora uplatiti neovisno o ishodu viznog postupka.

Trajanje žalbenog postupka ovisi kako od saradnje podnositelja, tako i od nadležne službe u Njemačkoj. Ambasada se trudi da žalbe obradi unutar tri mjeseca, no navedeno vrijeme obrade ne može biti zagarantovano u pojedinačnim slučajevima. 

Molimo da Vašu žalbu jasno formulišete i priložite dokaze koji mogu pobiti razloge odbijenice. Molimo da ne šaljete u više navrata istu dokumentaciju.

Upute za žalbeni postupak možete naći ovdje.

U pojedinačnim slučajevima informisanje u nadležnoj službi u Njemačkoj može skratiti vremenski period obrade žalbe (npr. obraćanje poslodavca službi za zapošljavanje u Saveznoj agenciji za rad). To važi i za zahtjeve prema takozvanom pravilu za zemlje Zapadnog Balkana, ukoliko je mišljenje Savezne agencije za rad bilo odlučujuće za odbijenicu. Izdavanje predsaglasnosti u ovakvim slučajevima nije moguće. Međutim Vaš poslodavac Vam može u dogovoru sa Saveznom agencijom pomoći kako biste ispravili eventualne greške u Vašem zahtjevu.

Ove informacije možete naći u informativnom listu koji se odnosi na planiranu svrhu boravka. Informativne listove možete naći ovdje.

Aktuelne informacije o jezičkim certifikatima (između ostalog, priznati ponuđaći, valjanost) možete naći u informativnom listu „Dokaz o poznavanju njemačkog jezika za izdavanje vize“.

Razne informacije o novom Zakonu o useljavanju stručnog kadra smo prikupili za Vas ovdje.

Weitere Informationen

nach oben