Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

„Zajedno za oporavak Evrope.“ Njemačka preuzima predsjedavanje Vijećem Evropske unije

Logo der deutschen Ratspräsidentschaft im 2. Halbjahr 2020

EU Ratspräsidentschaft Deutschland, © Bundesregierung

30.06.2020 - Članak

Prema planu rotacije Njemačka će od 1. jula za sljedećih šest mjeseci preuzeti predsjedavanje u Vijeću Evropske unije, tzv. predsjedavanje Vijećem Evropske unije. Naš cilj za EU: solidarna i složena unutar EU, a operativna i suverena u odnosu na spoljne faktore.

Prema planu rotacije Njemačka će od 1. jula za sljedećih šest mjeseci preuzeti predsjedavanje u Vijeću Evropske unije, tzv. predsjedavanje Vijećem Evropske unije. Naš cilj za EU: solidarna i složena unutar EU, a operativna i suverena u odnosu na spoljne faktore.

Nakon 2007. godine Njemačka sada ponovo preuzima predsjedavanje Vijećem Evropske unije, ukupno je time 13 puta bila na čelu EU. Tokom posljednjeg predsjedavanja su predstavnici i predstavnice njemačke Savezne vlade vodili sjednice i konferencije Vijeća na svim nivoima, izuzevši sjednice Vijeća za vanjske poslove i obezbjeđivali kontinuitet u radu Vijeća EU. Njemačka će s obzirom na pandemiju korona virusa fokus usmjeriti ka ekonomskom i socijalnom oporavku, a istovremeno pozicionirati EU još bolje u odnosu na strateški važne teme, kao što su klimatske promjene, izbeglice i migracije, vladavina prava i digitalizacija.

Za ministra vanjskih poslova Heiko Maas-a je jasno:

Pojedine EU-članice su bile više na udaru pandemije korona virusa od drugih. Međutim, ekonomske i socijalne posljedice su pogodile cijelu Evropu. Prema tome, izlaz iz krize možemo samo zajedno da nađemo. Njemačka u ulozi predsjedavajućeg Vijeća Evropske unije vidi sebe kao motor i posrednika. Naš zadatak će biti da izgradimo mostove i da nađemo rješenja koja će služiti svim ljudima u Evropi. Onoliko koliko smo složni i solidarni unutar Evrope, toliko moramo biti i spremni i nezavisni od vanjskih faktora. Nećemo dozvoliti da nam neko drži slovo, već ćemo ići svojim putem, rješavajući sva geopolitička pitanja na tom putu.

Program se, dakle, zasniva na sljedećim idejama vodiljama:

  • Održivo prevazilaženje krize izazvane korona virusom
  • Jača i inovativnija Evropa
  • Pravedna Evropa
  • Održiva Evropa
  • Evropa bezbjednosti i zajedničkih vrijednosti
  • Jaka Evropa u svijetu

Predsjednička trojka sa Portugalom i Slovenijom Portugalom i Slovenijom 

Zemlje članice koje predsjedavaju Vijećem EU blisko sarađuju u grupama od po tri članice kao tzv. predsjednička trojka. Ovo pravilo je uvedeno 2009. godine Lisabonskim sporazumom. Trojno predsjedništvo formuliše dugoročne ciljeve i izrađuje zajednički program koji sadrži teme i najbitnija pitanja kojima će se baviti Vijeće u datom periodu od osamnaest mjeseci. Na osnovu tog programa svaka od tri zemlje realizuje svoj sopstveni šestomjesečni program. Njemačka će sada započeti novo trojno predsjedništvo, a 2021. će predsjedavanje preuzeti prvo Portugal, pa Slovenija.

Zadaci predsjedavajućeg 

Predsjedavajući je odgovoran da unaprijedi zasjedanja Vijeća u vezi sa pravnim propisima EU kao i za kontinuitet agende EU, propisno vođenje zakonodavnih postupaka i koordinaciju saradnje zemalja članica. Pri tom treba da bude iskren i neutralan posrednik.

Najvažniji zadaci predsjedavajućeg su da:

1. Planira i vodi sjednice Vijeća i njegovih pripremnih tijela

Predsjedavajući vodi sjednice različitih sastava Vijeća (osim Vijeća za vanjske poslove) kao i sednice pripremnih tijela Vijeća u koje spadaju stalni odbori, kao npr. Odbor stalnih zamjenika, radne grupe i stručni odbori.
Predsjedavajući vodi računa o propisnom toku zasjedanja, o korektnoj primjeni statuta i radnih metoda Vijeća.
Osim toga organizuje razne formalne i neformalne sjednice u Briselu i u sopstvenoj zemlji.

2. Zastupa Vijeće prema drugim organima EU

Predsjedavajući zastupa Vijeće prema drugim organima EU, posebno pred Komisijom EU i Evropskim parlamentom. Njegov je zadatak da se na sastancima u trojnom formatu, u neformalnim pregovorima i na sjednicama Odbora za usklađivanje zalaže za postizanje dogovora o zakonodavnim aktivnostima.

Predsjedavajući svoje zadatke ispunjava u bliskoj saradnji sa

  • Predsjednikom Evropskog savjeta
  • Visokim predstavnikom EU za vanjsku i sigurnosnu politiku.

Predsjedavajući podržava njihov rad i može ponekad da preuzme određene zadatke u ime Visokog predstavnika, na primjer da zastupa Vijeće za vanjske poslove pred Evropskim parlamentom ili da vodi sjednice Vijeća za vanjske poslove u kojima se razmatraju pitanja zajedničke trgovinske politike.

Oficijelna internet stranica njemačkog predsjedavanja Vijećem Evropske unije 

povratak na vrh stranice